Hia.ee

Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kirja saatmisel kinnitab kirja saatja, et on tutvunud veebilehe hia.ee privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks. Hyperintelligent Aliens OÜ töötleb kirja saatja isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

Isikuandmete vastutav töötleja on Hyperintelligent Aliens OÜ.

Andmeid kasutatakse hinnapakkumise tegemiseks, kontakti võtmiseks ja tellimuse täitmiseks. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada kliendile teenust. Hyperintelligent Aliens OÜ rakendab asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Hyperintelligent Aliens OÜ võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta hia.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise aeg. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Hyperintelligent Aliens OÜ kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Kirja saatjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kui kirja saatja tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil targot@gmail.com. Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui kirja saatjal on Hyperintelligent Aliens OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-maili aadressile targot@gmail.com

Kui kirja saatja ja Hyperintelligent Aliens OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on kirja saatjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.